top of page

Privacybeleid

Contact :

De site codenplay.be is een site van het CodeNPlay project, dat zelf deel uitmaakt van het non-profit Open Collective Brussels (hierin, "CodeNPlay" en "We")

ASBL Open Collective Brussel

Cantersteen 10, 1000 Brussel

contact@codenplay.be

1. Waarom dit privacybeleid? 

Iedereen (hierna "klant" genoemd) die de www.codenplay.be website bezoekt en/of gebruikt (hierna "Site" genoemd) of die gebruik maaktvan de ant's-dienst, openbaart een bepaalde hoeveelheid persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn informatie die ons in staat stelt u direct of indirect als natuurlijke persoon te identificeren. 

Wij verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Belgische Privacywet van 30 juli 2018 met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens ("Privacy wet") en de Europese verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van dergelijke gegevens ("GDPR").

Met behulp van de Site of onze dienstenverklaart de Gebruiker dat hij zich bewust is geworden vandit privacybeleid en uitdrukkelijk aanvaardt het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens op de manier die in dit document wordt beschreven.

We behouden ons het recht voor om op elkmoment wijzigingen aan te brengen in ons privacybeleid.

2. Wie verwerkt uw persoonsgegevens?

2.1. De persoon die verantwoordelijk is voor de behandeling

CodeNPlay is verantwoordelijk voor de verwerking en bepaalt de verzamelde persoonsgegevens, de doeleinden en de wijze van verwerking.

2.2. Onderaannemers

CodeNPlay is gratis te gebruiken onderaannemers. De onderaannemer is de persoon of rechtspersoon die uw persoonsgegevens op verzoek en namens de verwerker verwerkt. De onderaannemer is verplicht om de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw gegevens te waarborgen en handelt altijd op instructie van de persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking.

CodeNPlay maakt gebruik van de volgende categorieën onderaannemers: Marketing Agency (nieuwsbrief), hostingbedrijf, CRM, sociale netwerken, Drive, sociaal secretariaat.

3. Op welke basis worden mijn gegevens verwerkt?

In overeenstemming met de Privacywet en GDPR verwerken wij uw persoonsgegevens op basis van de volgende juridische gronden:

 • Op basis van de uitvoering van het contract waarbij u partij bent of de contractuele maatregelen die op uw verzoek voor het gebruik van onze site en het verlenen van onze diensten zijngenomen.

 • Gebaseerd op onze wettelijke verplichtingen voor alles wat met het beheer van de contractuele relatie te makenheeft.

 • Gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang bij het versturen van informatie en nieuwsbrieven naar onze klanten.

 • Op basis van uw uitdrukkelijke toestemming om promotionele aanbiedingen (direct marketing) te sturen.

 

4. Welke persoonsgegevens worden verzameld?

De verwerking van uw persoonsgegevens is beperkt tot wat strikt noodzakelijk is om de doeleinden van CodeNPlaytebereiken. Hieronder vindt u de categorieën gegevens die betrokken zijn bij de verwerking:

 • Persoonsgegevens (naam, voornaam, adres, id's, nationaal registernummer)  

 • Contactgegevens (telefoonnummer en e-mailadres)

 • Financiële identificatiegegevens (bankgegevens)

 • Elektronische identificatiegegevens (IP-adres, locatie, cookies)

 • Persoonlijke gegevens (geslacht, leeftijd, burgerlijke staat, geboortedatum en geboorteplaats, nationaliteit)

 • Details over loopbaantraject (CV, werkervaring)

Daarnaast gebruiken we cookies om de Gebruiker te herkennen en hen een gepersonaliseerde gebruikerservaring te bieden, om hun technische keuzes te onthouden en om eventuele fouten op de Site te detecteren en te corrigeren. Ga voor meer informatie over het gebruik van cookies in ons cookiebeleid.

 

5. Wat zijn de doelstellingen? 

CodeNPlay verzamelt uw persoonlijke gegevens met als enige doel u een optimale, gepersonaliseerde en veilige gebruikerservaring te bieden. De verwerking van uw persoonsgegevens is daarom essentieel voor de goede werking van de Site en voor het verlenen van onze diensten. Als gegevens ontbreken, onjuist of onvolledig zijn, behoudt CodeNPlay zich het recht voor om bepaalde bewerkingen op te schorten of te annuleren.

CodeNPlay is toegewijd aan het behandelen van uw persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden: 

 • Management van studenten, docenten en medewerkers: administratie, registratiemanagement, facturatie, solvabiliteitsmonitoring, ondersteuning, vervolgklachten en versturen van nieuwsbrieven.

 • Procesmanagement.

 • Bescherming tegen fraude en strafbare feiten.

 • Gepersonaliseerde marketing en reclame als u er uitdrukkelijk mee hebt ingestemd. In dit geval bent u vrij om uw toestemming op elk gewenst moment in te trekken. 

Door onze site te bezoeken, worden bepaalde gegevens verzameld voor statistische doeleinden. Deze gegevens stellen ons in staat om uw gebruikerservaring te optimaliseren. Dit zijn uw IP-adres, het geografische gebied van overleg, de dag en het tijdstip van overleg, en de bekeken pagina's. Door de Site te bezoeken, gaat u uitdrukkelijk akkoord om deze gegevens te verzamelen voor statistische doeleinden.

 

6. Wie ontvangt uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens zijn uitsluitend bedoeld voor interne doeleinden. Uw persoonsgegevens worden niet verkocht, verzonden of gedeeld met derden, tenzij uw toestemming wordt gegeven. 

 

7. Hoe lang worden uw gegevens opgeslagen?

Uw gegevens worden opgeslagen zo lang als nodig is om hun doelen te bereiken. Ze worden uit onze database verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor het nagestreefde doel of als u uw recht op verwijdering op geldige wijze hebt uitgeoefend.

 

8. Wat zijn uw rechten?

 

8.1. Garantie voor een billijke en rechtmatige behandeling

 

Uw persoonsgegevens worden altijd verwerkt in overeenstemming met de legitieme doeleinden die in punt 5 zijn vastgelegd. Ze worden op adequate, relevante en niet-buitensporige wijze verzameld en verwerkt en worden niet langer bewaard dan nodig is om de nagestreefde doelen te bereiken.

 

8.2. Recht van toegang

 

Als u uw identiteit bewijzen, heeft u het recht om informatie te verkrijgen over de verwerking van uw gegevens. Dit geeft u het recht om te weten welke doeleinden de verwerking, de categorieën van gegevens betrokken, de categorieën van ontvangers waaraan de gegevens worden verzonden, de criteria die worden gebruikt om de houdbaarheid van de gegevens te bepalen, en de rechten die u kan hebben over uw gegevens.

 

8.3. Recht om recht te corrigeren

 

Onnauwkeurige of onvolledige persoonsgegevens kunnen wordengecorrigeerd. Hetzij rechtstreeks door de Gebruiker, hetzij door het verzoek schriftelijk aan ons te doen. 

 

8.4. Recht om te worden gewist (of "recht om vergeten te worden")

 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens te laten wissen onder de volgende veronderstellingen:

 

 • Uw persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor doeleinden;

 • U trekt uw toestemming voor de behandeling in en er is geen andere wettelijke basis voor behandeling;

 • U hebt uw recht op bezwaar op geldige wijze uitgeoefend;

 • Uw gegevens zijn illegaal verwerkt;

 • Uw gegevens moeten worden verwijderd om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

8.5. Recht om de behandeling te beperken 

 

In bepaalde gevallen heeft u het recht om te verzoeken dat uw persoonsgegevens worden beperkt, ook in het geval van een geschil over de juistheid van de gegevens, of de gegevens vereist zijn in gerechtelijke procedures, of de tijd die CodeNPlay nodig heeft om te controleren of u uw recht om deze te verwijderen op geldige wijze uitoefenen.


 

8.6. Recht van oppositie 

 

U hebt het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens met het oog op direct marketing, profilering of voor het gerechtvaardigd belang van de persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking. CodeNPlay stopt met de verwerking van uw persoonsgegevens, tenzij het kan aantonen dat er dwingende legitieme redenen zijn voor behandeling die prevaleren boven uw recht van bezwaar.

 

8.7. Recht op overdraagbaarheid van gegevens 

 

U heeft het recht om alle persoonsgegevens die u ons heeft verstrekt te verkrijgen in een gestructureerd, algemeen gebruik en machineleesbaar formaat. Op uw verzoek kunnen deze gegevens worden overgedragen aan een andere provider, tenzij dit technisch onmogelijk is. 

 

8.8. Recht om uw toestemming in te trekken

 

U uw toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens op elk gewenst moment intrekken, bijvoorbeeld voor direct marketingdoeleinden.

 

9. Hoe oefent u uw rechten uit?

 

Om uw rechten uit te oefenen, moet u ons een schriftelijke aanvraag en een identiteitsbewijs sturen, per aangetekende post naar CodeNPlay C/o Open Collective Brussels ASBL, Industriestraat 11 - 1000 Brussel of per e-mail naar contact@codenplay.be.  We zullen zo snel mogelijk reageren, en uiterlijk één (1) maand na ontvangst van het verzoek. 

 

10. Mogelijkheid om een klacht in te dienen

 

Als u niet tevreden bent met de behandeling van uw persoonsgegevens door CodeNPlay, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (https://www.autoriteprotectiondonnees.be/).  

*

bottom of page